/from-waste-to-energy/?lang=sk/#rohstoff-sk
ZBER POUŽITÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA
/from-waste-to-energy/?lang=sk/#produktion-sk
VÝROBA BIONAFTY
/from-waste-to-energy/?lang=sk/#handel-sk
UDRŽATEĽNOSŤ & OBCHOD
Zber oleja

Zber použitého kuchynského oleja
z reštaurácii a potravinárskeho priemyslu

Použitý kuchynský olej ako odpad vzniká každý deň. Použitý kuchynský olej ale nepatrí do odpadu, pretože je dôležitou surovinou na výrobu „zeleného paliva“. Do skupiny BIO OIL patria certifikované spoločnosti na likvidáciu použitého kuchynského oleja, ktoré zabezpečujú zber a spracovanie tohto cenného zdroja.

Od vzniku spoločnosti v roku 2007 nepretržite budujeme našu zbernú sieť a neustále rozširujeme portfólio v oblasti gastroslužieb a recyklácie použitého kuchynského oleja. Prostredníctvom pobočiek v Rakúsku, na Slovensku, v Belgicku, Nemecku, Holandsku, Srbsku, Rumunsku, Bulharsku, na Ukrajine a v Egypte zabezpečujeme udržateľnú recykláciu použitého kuchynského oleja a tým významne prispievame k ochrane životného prostredia. Zásobovaním našich partnerov z gastronómie čerstvým jedlým olejom sa kompletizuje náš hodnotový reťazec.

Týmto spôsobom nasledujeme princíp „od kolísky po kolísku“ a prispievame k udržateľnému a zodpovednému spôsobu hospodárenia  predlžovaním životného cyklu surovín.

Naše regionálne pobočky nám umožňujú vytvárať pridanú hodnotu v jednotlivých krajinách a prispôsobovať sa špecifickým požiadavkám. V spolupráci s miestnymi partnermi sme schopní ponúknuť širokú škálu služieb a poskytnúť našim zákazníkom najlepšiu možnú podporu.

Výroba

BIO OIL Group vyrába
bionaftu zo 100% použitého kuchynského oleja.

Až 195 000 ton udržateľného UCOME (Methyl-Ester z použitého kuchynského oleja) certifikovaného podľa predpisov ISCC vyrába BIO OIL Group v štyroch závodoch podľa najprísnejších kritérií kvality, v súlade s ustanoveniami normy EN 14214 – v roku 2021 sa kapacita zvýši na 343 000 ton.

Od použitého kuchynského oleja k bionafte v 3 krokoch

Krok 1:
Kontrola a spracovanie

Pozberaný použitý kuchynský olej sa kontroluje v laboratóriu a odosiela sa do usadzovacích nádrží, kde sa mieša, filtruje a zbavuje nečistôt.

Ďalšie informácie

BIO OIL Group prevádzkuje päť závodov na zhodnocovanie odpadov, v ktorých sa zozberaný použitý kuchynský olej pripravuje na ďalšie spracovanie v závodoch na výrobu bionafty. Geografické rozmiestnenie jednotlivých závodov na zhodnocovanie odpadu (Belgicko, Rakúsko, Slovensko, Rumunsko a Srbsko) umožňuje spracovať zozberaný použitý olej celej skupiny a pripaviť ho na výrobu bionafty už priamo v tychto závodoch, čím sa logistické náklady znížujú na minimum.

Za účelom dodržania požadovaných parametrov kvality sa na vyprázdňovanie prepravných nádob a čistenie použitého kuchynského oleja používajú tepelné a mechanické procesy. Vznikajúce vedľajšie látky sa v zmysle udržateľného spôsobu hospodárenia ďalej recyklujú a využívajú  v tepelných a energetických odvetviach.

Týmto spôsobom BIO OIL group ročne spracuje a recykluje pri výrobe biogénneho paliva viac ako 35 000 ton použitého kuchynského oleja.

Krok 2:
Esterifikácia

Po procese čistenia sa upravený použitý kuchynský olej v druhom kroku esterifikuje chemickými reakčnými procesmi.

Krok 3:
Transesterifikácia a kontrola

Tretí krok je jadrom výroby bionafty. Tu nastáva úplná premena použitých kuchynských olejov na bionaftu. Produkt je následne podrobený prísnym kontrolám zabezpečenia kvality.

Výhody bionafty vyrobenej z odpadu

Picture of benefit - Žiadaný produkt
Žiadaný produkt
pretože bionafta vyrobená na báze odpadu predstavuje stabilne rastúci trh budúcnosti.
Picture of benefit - Optimálne miešateľná
Optimálne miešateľná
s naftou z minerálneho oleja – v každom pomere.
Picture of benefit - Trvalo udržateľná alternatíva
Trvalo udržateľná alternatíva
ako ekologická náhrada za naftu z minerálneho oleja.
Picture of benefit - Šetrí zdroje
Šetrí zdroje
keďže bionafta na báze odpadu nekonkuruje výrobe potravín.
Picture of benefit - Znižuje emisie
Znižuje emisie
ako sú sadze, emisie častíc a emisie HC a CO2 vo výfukových plynoch.
Picture of benefit - Nie je to nebezpečný tovar
Nie je to nebezpečný tovar
ale odbúrateľné biopalivo.
Picture of benefit - Vytvára pridanú hodnotu v regióne
Vytvára pridanú hodnotu v regióne
pretože sa zberá a spracúva regionálne.
Picture of benefit - Chráni životné prostredie
Chráni životné prostredie
prostredníctvom zberu použitého kuchynského oleja a jeho zmysluplnej recyklácie.
UDRŽATEĽNOSŤ
bionafta na báze odpadu
ako prímes do nafty z minerálneho oleja

Väčšina bionafty vyrobenej skupinou BIO OIL sa dodáva zákazníkom, ktorí používajú naše udržateľné palivo ako prímes.

Udržateľnosť je vždy našou najvyššou prioritou – od zabezpečenia kvality po úspory CO2.

Ďalšie informácie

Kontrola spotreby energie v Európe ako aj  zvýšené využívanie energie z obnoviteľných zdrojov energie sú spolu s úsporami energie a zlepšenou energetickou účinnosťou základnou súčasťou balíka opatrení zameraných na znižovanie emisií skleníkových plynov a dodržiavanie Kjótskeho protokolu ako súčasti  Rámcovému dohovoru OSN o zmene podnebia a ďalších spoločenských a medzinárodných záväzkoch znížiť emisie skleníkových plynov po roku 2012.

V súčasnosti tvoria biogénne palivá najväčší podiel obnoviteľných energií v sektore dopravy. Dopyt po biogénnych palivách sa bude naďalej zvyšovať v súlade s cieľmi Európskej únie v oblasti ochrany klímy.

Pri výrobe a uvádzaní biogénnych palív do obehu, sa vyžadujú určité normy, ktoré zabezpečia ekologický, ekonomický a sociálny spôsob hospodárenia.

Tieto sú primárne určené na zabezpečenie lepšej transparentnosti toku tovaru, čím za zaisťuje vysledovateľnosť.

Z tohto dôvodu BIO OIL Group dôsledne dodržiava pokyny smernice RED (Renewable Energy Directive). Sme certifikovaní podľa systému ISCC (international sustainability and carbon certification). ISCC je systém certifikácie udržateľnosti, ktorý pokrýva celý dodávateľský reťazec a všetky druhy surovín a obnoviteľných zdrojov.

Tento spôsob práce tiež zaisťuje súlad s KVO (nariadenie o palivách), ILUC (Indirect Land Use Change, smernica o nepriamej zmene využívania pôdy) a FQD (Fuel Quality Directive, smernica o kvalite palív), ktoré sa používajú ako regulačné prvky na znižovanie emisií.

Ustanovenia normy EN 14214 sú dôsledne dodržiavané na zabezpečenie kvality vo výrobe.

OBCHOD
Skupina BIO OIL
ako centrum obchodu s použitým kuchynským olejom

Použitý kuchynský olej získavame z vlastnej zbernej siete v západnej, strednej a východnej Európe. Pôsobíme tiež ako partner európskych a medzinárodných zberačov a predajcov použitého kuchynského oleja.

Ďalšie informácie

Medzinárodne aktívni sme už niekoľko rokov a máme sieť pobočiek vo viacerých európskych krajinách. Ako silný a spoľahlivý finančný a obchodný partner pre zberačov použitého kuchynského oleja, spracovateľské spoločnosti a výrobcov bionafty sme v centre obchodu s použitým kuchynským olejom.